ทำเนียบคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

 

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
ตำแหน่ง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วุฒิการศึกษา : DVM. (Doctor of Veterinary Medicine)

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธฤษ เรือนคำ
ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ แสนใจพรม
ตำแหน่ง : รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์คะนอง ธรรมจันตา
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา พลศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ปฐพีศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ภัทรกมล รักสวน
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วาทินี คุ้มแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ณฐ นารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Media law, Policy and Practice

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ เตชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อ-นามสกุล : นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อ-นามสกุล : นายทวีวัฒน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : น.บ. (นิติศาสตร์) และ ใบอนุญาตทนายความ

ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
ตำแหน่ง : ตัวแทนจากพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.กมล สนิทธรรม
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : PhD (Mathematical Sciences)


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอักษรา บุษบรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)


คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 - 2556 (ปีงบประมาณ 2556)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 - 2559 (ปีงบประมาณ 2557)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 - 2559 (ปีงบประมาณ 2558)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 - 2559 (ปีงบประมาณ 2559)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2560)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2561)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE