บริบทของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่างาน มีการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE