ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน สภาคณาจารย์และข้าราชการมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

        1. อาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2548-2550

        2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 2 วาระ คือ

            วาระที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2553

            วาระที่ 2 พ.ศ. 2553 – 2556

        3. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556-2559

        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน 2562

        5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 ธันวาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2565

        6. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์

        ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE