ผู้บริหาร/บุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหาร

นางสาวอักษรา บุษบรรณ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE