ข้อบังคับ / ประกาศ

ลำดับ วันที่ รายการ ไฟล์
1 8 ต.ค. 2563 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2561 (ฉบับ2)
2 8 ต.ค. 2563 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2559
3 8 ต.ค. 2563 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2557 ฉบับที่ 2
4 8 ต.ค. 2563 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2552
5 8 ต.ค. 2563 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE