ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ปรัชญา

        ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

        สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นศูนย์รวมความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน

        ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งธรรมาภิบาล

พันธกิจ

        1. ประสานงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน

        2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ

        3. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสิทธิสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

        4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        5. ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        6. บริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

        2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

        3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก

นโยบาย

        1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

        2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

        3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

        4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE