งานวิจัยและโพล

ลำดับ วันที่ รายการ ไฟล์
1 8 ต.ค. 2563 รายงานผลการสอบถามแรงจูงใจต่อการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 8 ต.ค. 2563 รายงานผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 8 ต.ค. 2563 รายงานผลการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร คณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561
4 8 ต.ค. 2563 รายงานผลการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร คณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE