บริบทของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นองค์กรตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีองค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ดังนี้

        (1) ประธานสภา

        (2) กรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจากแต่ละคณะ

        (3) กรรมการสภาประเภทข้าราชการ

        กรรมการสภาตาม (2) ต้องมีอย่างน้อยคณะละหนึ่งคน และให้มีจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน กรรมการสภาตาม (3) ให้มีจำนวนเก้าคน โดยให้ประธานสภาเลือกกรรมการสภาตาม (2) จำนวนหนึ่งคน และ (3) จำนวนหนึ่งคน เป็นรองประธานสภาตามลำดับ ทำหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา และเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ซึ่งอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้

        การกำหนดสัดส่วนของกรรมการสภาตามข้อ 8 (2) ให้ใช้วิธีการคำนวณจากจำนวนคณาจารย์ประจำแต่ละคณะหารด้วยจำนวนคณาจารย์ประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วคูณด้วย สิบเอ็ดโดยไม่ปัดเศษ การคำนวณถ้ามีเศษของจำนวนคณาจารย์ประจำแต่ละคณะ ซึ่งทำให้จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้คณะที่มีเศษของจำนวนคณาจารย์ประจำที่เหลือมากกว่าได้ไปซึ่งจำนวนที่ขาดของกรรมการสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีกำหนดวาระคราวละ 3 ปี

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE