บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

        1. จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        2. ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        3. ดำเนินการงานธุรการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        4. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        5. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติสภามหาวิทยาลัย เพื่อการเผยแพร่ประสานงานร่วมประสานสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามข้อปัญหาการใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะหนึ่ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

        6. สนับสนุนและประสานการดำเนินการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ และกิจกรรมตามโรงการประจำปี

        7. บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ ของมหาวิทยาลัย และตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

        8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE