เอกสารเผยแพร่

ลำดับ วันที่ รายการ ไฟล์
1 24 ส.ค. 2564 บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0)
2 28 ม.ค. 2564 สรุปข้อมูลจากการประชุม คณะกรรมการศึกษาข้อมูล อันเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อ 21 มกราคม 2564
3 8 ต.ค. 2563 ผลการศึกษาปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

FACEBOOK PAGE