ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับสิทธิเสรีภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย

 27 ส.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 28401   หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับสิทธิเสรีภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย  วิทยากรประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินกร  เมฆลา  ตำแหน่ง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และอาจารย์ นายสัตวแพทย์สถิตย์  อรุณแสง ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอดีตประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0894361305 (อ.วาทินี) และ 0959295154 (อ.ภัทรกมล)

แหล่งที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์